ระบบสารสนเทศบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


Management Information Systems
Professional Experience Training
Faculty of Public Health
Ubon Ratchathani Rajabhat University
MISPET PHUBRU